Informatie Huisartsenpost

Beste triagisten, physician assistants en huisartsen van de huisartsenposten,

Namens het onderzoeksteam van de COPPER-studie van GPRI en de Huisartsenzorg Drenthe sturen wij dit bericht. Hierin zullen wij informatie geven over het onderzoek, hoe u als huisartsenpost te maken kan krijgen met deelnemende patiënten en enige instructie hoe hier het best naar te handelen

Algemene informatie COPPER

De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact op onze samenleving. De ingrijpende maatregelen die al een jaar voortduren zijn er in eerste instantie op gericht grote aantallen ernstig zieke patiënten te voorkomen. Eén van de belangrijke oorzaken van een ernstige vorm van COVID-19 is een ontsporing van de immuunrespons op het coronavirus, waarvan meestal rond 5-13 dagen na het begin van de infectie de eerste symptomen merkbaar worden. Tot nu toe werd behandeling daarvan met dexamethason pas in het ziekenhuis gestart, omdat het nog niet eerder is onderzocht of deze behandeling in een vroeger stadium uitgevoerd door de huisarts zowel effectief als veilig is. Het COPPER-project gaat, eerst op kleine schaal in noord Nederland, dat nu onderzoeken. Hiervoor zijn 2 studieonderdelen ontwikkeld, de COPPER-studie en COPPER-monitoring.

COPPER-Studie

Studie opzet: In principe zijn alle mensen van 18 jaar en ouder met een positieve coronatest die door de huisarts thuis worden onderzocht omdat er achteruitgang is in de ziekte en die niet onmiddellijk naar het ziekenhuis hoeven, geschikt om aan de studie mee te doen. Als ze daar toestemming voor geven krijgen ze een monitoringsysteem waarmee zij 3 keer per dag met een zuurstofsaturatiemeter op de vinger de zuurstofverzadiging in het bloed meten. Dit gebeurt zowel in rust als na een minuut inspanning. Daarnaast wordt gevraagd iedere dag een korte vragenlijst via een app in te vullen over het beloop van de ziekte. Na 28 dagen eindigt de intensieve thuismonitoring, of eerder als de patiënt toch naar het ziekenhuis moet. 

Interventie: Zodra we een verminderde zuurstofverzadiging waarnemen, wordt de huisarts gewaarschuwd. De patiënt komt dan in aanmerking voor thuisbehandeling met dexamethason als de situatie op dat moment geen ziekenhuisopname vereist. Door middel van loting bepalen we of dexamethason wordt voorgeschreven met een kans van 50%. Daarnaast zal de huisarts de gebruikelijke zorg verlenen. 

COPPER-monitoring

Het studieonderdeel COPPER-monitoring bestudeert de ontwikkeling van COVID-19 in de thuissituatie zonder interventie. Door de intensieve monitoring die ook bestaat uit 3 keer per dag een saturatiemeting in rust en na inspanning en een dagelijkse vragenlijst worden patiënten intensief in de gaten gehouden en kan een mogelijke doorverwijzing naar het ziekenhuis wellicht niet, of op een beter moment gedaan worden. Na 28 dagen eindigt de intensieve thuismonitoring, of eerder als de patiënt toch naar het ziekenhuis moet of 3 dagen achtereen klachtenvrij is. 

Schematisch overzicht COPPER-studie en monitoring

ZorgCentrale Noord

De ontwikkeling van de gezondheid van de deelnemende patiënten wordt in de gaten gehouden door de getrainde zorgprofessionals van de ZorgCentrale Noord. Bij dringende medische vraagstukken, zullen zij normaal gesproken contact opnemen met de eigen huisarts. In de avonduren en in het weekend, zal dit lastiger of niet mogelijk zijn, waardoor contact zal worden gezocht met de huisartsenpost. Daarom is het belangrijk dat u deze informatie en handvatten krijgt om zo eenvoudiger te kunnen handelen bij het contact vanuit de ZorgCentrale Noord. Er zal niet gebeld worden als sprake is van een situatie die ook tijdens de gebruikelijke kantooruren kan worden opgelost met de eigen huisarts van de patiënt.

Werkinstructies Triagist

Let op: Zorgcentrale Noord kan voor de deelnemende patiënt ook contact opnemen met de HAP. De Zorgcentrale belt op de overleglijn. De Zorgcentrale geeft korte intro en zet dat de patient door naar de triagist.
  • Doorloop volgens protocol de triage.
  • Vermeld in de SDA regel wat er aan de hand is en dat patiënt deelneemt aan de COPPER-studie of zelf thuis de saturatie meet
  • Vraag voorgeschiedenis en medicatie goed uit, met name of de patiënt dexamethason gebruikt of gebruikt heeft
  • Raadpleeg in EMMA het verloop van de saturatie, zijn er wijzigingen? Is er een daling? Hoe groot is deze?
  • Plan de zorg op basis van de urgentie en zo nodig in overleg met de dienstdoende huisarts.
EMMA account: hiervoor heb je een mail ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, stuur een mailtje naar Petra Mensinga: p.mensinga@hzd.nu. Instructies over EMMA staan hieronder.
Als de huisartsenpost toch gebeld wordt door de ZorgCentrale Noord, let dan op de volgende punten:
  • Reguliere zorg is ook in het onderzoek leidend
  • Vraag of de patiënt dexamethason voorgeschreven heeft gekregen of alleen monitoring krijgt.
  • Alle triagisten krijgen een account voor het EMMA portaal, hier kunnen zij kijken wat de trend van de gemeten zuurstofsaturatie, de temperatuur en klachten van de afgelopen dagen is.
  • Er worden transmurale werkafspraken ontwikkeld over de saturatiebewaking thuis bij COVID-19, deze zal gedeeld worden wanneer deze gereed is.
  • Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u altijd weer contact opnemen met via het algemene COPPER-telefoonnummer dat wordt opgenomen door ZorgCentrale Noord: 050-2110858. Zij kunnen eventueel doorverbinden naar het onderzoeksteam of naar MedicineMen voor technische problemen met het EMMA platform.

Organisatie van COPPER

Het COPPER onderzoek wordt geleid door het team van GPRI – General Practitioners Research Institute, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in de eerste lijn. HZD– Huisartsenzorg Drenthe is opdrachtgever van het COPPER onderzoek. De pilot van het COPPER onderzoek wordt gefinancierd door Zilveren Kruis. De wetenschappelijk adviesraad wordt gevormd door hoogleraren van de afdelingen interne en longziekten van het UMCG. De monitoring op afstand vindt plaats via het EMMA platform van Medicine Men. Alarmering van de huisartsen verloopt via ZorgCentrale Noord. Voor beveiligde communicatie tussen de betrokken partijen wordt Siilo gebruikt.

Adres GPRI

Prof. ED Wiersmastraat 5 - Groningen

Telefoon

050-2110858

Email

copper@gpri.nl