Vroege behandeling van COVID-19 in de huisartspraktijk​

De COVID-19 pandemie heeft een enorme impact op onze samenleving. De ingrijpende maatregelen die al een jaar voortduren zijn er in eerste instantie op gericht grote aantallen ernstig zieke patiënten te voorkomen. Eén van de belangrijke oorzaken van een ernstig beloop van COVID-19 is een ontsporing van de immuunrespons op het coronavirus, waarvan meestal rond 5-13 dagen na het begin van de infectie de eerste symptomen merkbaar worden. Tot nu toe werd behandeling daarvan met dexamethason pas in het ziekenhuis gestart, omdat het nog niet eerder is onderzocht of deze behandeling in een vroeg stadium uitgevoerd door de huisarts zowel effectief als veilig is. De COPPER studie gaat, eerst op kleine schaal in Drenthe, dat nu onderzoeken.

Onderzoeksvraagstellingen COPPER-studie:

  1. Kunnen ziekenhuisopnames en sterfte ten gevolge van COVID-19 op een veilige manier worden voorkomen door middel van vroege behandeling met dexamethason uitgevoerd in combinatie met intensieve thuismonitoring door de huisarts.
  2. Herstellen COVID-19 patiënten eerder of worden ze minder ernstig ziek door vroege thuisbehandeling met dexamethason.

Studie opzet: In principe zijn alle mensen van 18 jaar en ouder met een positieve coronatest die door de huisarts thuis worden onderzocht omdat het slechter gaat door COVID en die niet onmiddellijk naar het ziekenhuis hoeven, geschikt om aan het onderzoek mee te doen. Als ze daar toestemming voor geven krijgen ze een monitoring systeem waarmee zij 3 keer per dag met een saturatiemeter op de vinger de zuurstofverzadiging in het bloed meten. Dit gebeurt zowel in rust als na een minuut inspanning. Daarnaast wordt gevraagd iedere dag een korte vragenlijst via een app in te vullen over het beloop van de ziekte. Na 28 dagen eindigt de intensieve thuismonitoring, of eerder als de patiënt toch naar het ziekenhuis moet. Ook verzoeken we na 3, 6 en 12 maanden wederom een vragenlijst in te vullen om eventuele lange termijn effecten van COVID-19 te kunnen bestuderen.

Interventie: Zodra we een verminderde zuurstofverzadiging waarnemen komt de patiënt in aanmerking voor thuisbehandeling met dexamethason als de situatie op dat moment geen ziekenhuisopname vereist. Door middel van loting krijgt de helft van de patiënten dexamethason voorgeschreven. Daarnaast worden alle patiënten die deelnemen aan het onderzoek gemonitord en zal de huisarts de gebruikelijke zorg verlenen

Protocol informatie

Informatie over het onderzoeksprotocol staat op clinicaltrials.gov

Download het officiële persbericht hier.

Organisatie van COPPER

Het COPPER onderzoek wordt geleid door het team van GPRI – General Practitioners Research Institute, een onafhankelijk onderzoeksinstituut in de eerste lijn. HZD– Huisartsenzorg Drenthe is opdrachtgever van het COPPER onderzoek. De pilot van het COPPER onderzoek wordt gefinancierd door Zilveren Kruis. De wetenschappelijk adviesraad wordt gevormd door hoogleraren van de afdelingen interne en longziekten van het UMCG. De monitoring op afstand vindt plaats via het EMMA platform van Medicine Men. Alarmering van de huisartsen verloopt via ZorgCentrale Noord. Voor beveiligde communicatie tussen de betrokken partijen wordt Siilo gebruikt.

Adres GPRI

Prof. ED Wiersmastraat 5 - Groningen

Telefoon

050-2110858

Email

copper@gpri.nl